ข้อมูลอาจารย์

สุชาดา อรุณศิโรจน์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 31 ต.ค. 2525
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Mother tongue
  สาขา : ภาษาไทย
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ
  ประเทศ : ไทย

 • 31 ต.ค. 2555
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Political science and civics
  สาขา : สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ