รายละเอียด

ศิลปะการใช้ภาษาไทย / Arts of Using Thai Language_SEC2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ภาษาไทย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Arts of Using Thai Language_SEC2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นศ.ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาCM_GEBLC201/Sec_2/ศิลปะการใช้ภาษาไทย สอนโดย อ.สุชาดา อรุณศิโรจน์ นำรหัส 1kj1jsb ไปกรอกใน MS Teams  เพื่อเข้าเรียน Section 2

เบอร์โทรศัพท์อาจารย์ผู้สอน 084-151-1495

รายวิชา - ศิลปะการใช้ภาษาไทย

อาจารย์ผู้สอน