รายละเอียด

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน / Chinese for Office Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 9 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC148
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chinese for Office Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน ( เข้าเรียนในชั้นเรียนตามปกติ)

อ.พรลภัส  วิชา 

ผู้เรียน นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลชั้นปีที่ 4  และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารชั้นปีที่ 4

 

รายวิชา - ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน

อาจารย์ผู้สอน