รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 147 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาที่ลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (GEBLC103) ภาคเรียนที่ 1/2563 สามารถเรียนแบบออนไลน์ผ่าน Application Microsoft Teams (https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0031680bb71941b3bfd1d0c1b9d47f3b%40thread.tacv2/conversations?groupId=bc2dfb6a-296a-4fac-8884-4b1058547759&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9) ตามวัน เวลาที่ระบุในตารางเรียน หรือเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยฯ ตามวัน เวลา ห้อง ที่ระบุในตารางเรียนของนักศึกษา

**ชั่วโมงแรกของการเปิดภาคเรียน1/2563 ขอพบนศ.ในห้องเรียนที่ระบุในตารางเรียนเพื่อชี้แจงรายละเอียด และวิธีการเรียนการสอน

ผู้สอน: อ.ศิวลี  ไชยคำ

Section: 3,4,5,6,7,8,9

Tel.: 085-7110451

Office: อาคารศิลปศาสตร์(ตึกม่วง) ชั้น 2 

 

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

อาจารย์ผู้สอน