รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 1 / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถเข้าเรียนในรายวิชา ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ได้สองช่องทาง คือ ในห้องเรียนปกติ ตามตารางเรียน

ในวันจันทร์  เวลา 13.00 -16.00 ( section 1 ) ห้อง ABL 201 

หรือเรียนผ่านช่องทาง  Microsoft  Team ( เรียน online )

 

หมายเหตุ  ห้องเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยผู้สอนจะแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน

ถ้าสามารถ จองห้อง เรียนขนาดใหญ่ได้ คือห้อง พระพิรุณ 1  หรือ   พระพิรุณ 2

 

ในรายวิชานี้ นักศึกษาต้องใช้หนังสือประกอบการเรียน คือ  Keynote  ราคาเล่มละ  270 บาท 

ซึ่งนักศึกษาต้องมาติดต่อซื้อหนังสือที่อาคารศิลปศาสตร์ และให้นักศึกษาเตรียมเงินค่าหนังสือไว้ให้เรียบร้อยด้วยนะคะ

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 1

อาจารย์ผู้สอน