รายละเอียด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต Sec1 / Sufficiency Economy and Wisdom of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต Sec1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sufficiency Economy and Wisdom of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ประจำวิชา อ.วิภาดา ญาณสาร

สถานที่ติดต่อ ห้องพักคณาจารย์แผนกสังคมศาสตร์ ชั้น 8 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา

โทรศัพท์ 09-0317-8462

E-mail tarn9602@gmail.com

วิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภุมิปัญญาในการดำเนินชีวิต Sec1 เรียนวันจันทร์ เวลา 8.00-11.00 น เริ่มเรียน 13 กค 63.ให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนใน Microsoft Tearms นะค่ะ..ขอบคุณค่ะ

รายวิชา - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต Sec1

อาจารย์ผู้สอน