รายละเอียด

คณิตศาสตร์สำหรับนักบีญชี กบ1/1 4ปี / Mathematics for Accountant

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์สำหรับนักบีญชี กบ1/1 4ปี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematics for Accountant
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี สาขาการบัญชี 1/1  4 ปี

  เวลาเรียน  12:00-15:00

รายวิชา - คณิตศาสตร์สำหรับนักบีญชี กบ1/1 4ปี

อาจารย์ผู้สอน