รายละเอียด

ภาษาและวัฒนธรรมจีน / Language and Chinese Culture

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 12 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC146
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาและวัฒนธรรมจีน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Language and Chinese Culture
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ( เข้าเรียนในชั้นเรียนตามปกติ )

กลุ่มผู้เรียน นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 3

มีปัญหาหรือข้อสงสัย โทร 080-0518965 (ใช้เบอร์แอดไลน์ทักมาสอบถามได้)

รายวิชา - ภาษาและวัฒนธรรมจีน

ภาษาและวัฒนธรรมจีนนั้นกว้างใหญ่และลึกซึ้ง
1ทำความรู้จักเกี่ยวกับภาษาและต้นกำเนิดของวัฒนธรรมจีน
2. ทำความรู้จักเกี่ยวกับคำศัพท์และไวยากรณ์จีน
3.เรียนรู้เกี่ยวกับเทพปกรณัมจีนโบราณ
4. กิจกรรมในห้อง
5. แบบฝึกหัด


กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ

ชื่อแซ่ของชาวจีน
1. ทบทวนบทเรียนที่1
2. เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อแซ่
3. ทำความรู้จักกับประวัติและความเป็นมาของแซ่ของชาวจีน
4.ไวยากรณ์
5.ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎการตั้งชื่อของชาวจีน
๕. เรียนเรื่องเกร็ดความรู้ทางวัฒนธรรมจีน
6.แบบฝึกหัด

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ

หลักปรัชญาและแนวคิดของจีน
ทบทวนบทเรียนที่2
1. คำศัพท์
2. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาและแนวคิดที่สำคัญของจีน
3. ไวยากรณ์
4. ทำความรู้จักเกี่ยวกับนักคิดและนักปรัชญาที่สำคัญของจีน
5. แบบฝึกหัด

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สื่อมัลติมิเดีย

ประเพณีและเทศกาลต่างๆ
1.ทบทวนบทที่ 3
2.คำศัพท์
3. เรียนรู้เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของจีนและประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดต่อกันมา
4.ไวยากรณ์
5. แบบฝึกหัด

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สื่อมัลติมิเดีย

วรรณคดีสมัยโบราณ
1.ทบทวนบทที่ 4
2. เรียนคำศัพท์
3. ทำความรู้จักกับวรรณคดีและกลอนโบราณ
4.ไวยากรณ์
5.เรียนเรื่องนิยายจีน 4 เรื่องดัง
6. กิจกรรมนชั้นเรียน
7.แบบฝึกหัด

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ

หลักคุณธรรมอันดีงามของจีน
1.ทบทวนบทที่ 5
2.คำศัพท์
3. เรียนรู้เกี่ยวกับหลักคุณธรรมที่ชาวจีนยึดถือกันมาแต่ช้านาน
4.ไวยากรณ์
5. กิจกรรมการฝึกการอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียน


กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย

ทบทวน
1.ทบทวนคำศัพท์และเนื้อหาของแต่ละบทที่เรียนมา
2. ทบทวนเรื่องไวยากรณ์
3. ทบทวนเรื่องการออกเสียง


กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สื่อมัลติมิเดีย

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

ศิลปวัฒนธรรมจีน
1. คำศัพท์
2. ทำความรู้จักเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม
3. ไวยากรณ์
4. เรียนรู้การแต่งกายของชาวจีนโบราณในแต่ละยุค
5. แบบฝึกหัด

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ

ชนกลุ่มน้อยในประเทศจีน
1. ทบทวนเนื้อหาบทที่9
2. เรียนรู้เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยของประเทศจีน
3. ไวยากรณ์
4. ชมวิดิโอสารคดีชนกลุ่มน้อยแต่ละเผ่าของจีน
5. แบบฝึกหัด

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สื่อมัลติมิเดีย

อาหารและเครื่องดื่ม
1. ทบทวนเนื้อหาบทที่10
2. เรียนคำศัพท์และเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
3. ไวยากรณ์
4. ชมวิดิโอสารคดีอาหารจีน
5. แบบฝึกหัด

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สื่อมัลติมิเดีย

ตัวอักษรจีนและภาษาจีน
1. ทบทวนเนื้อหาบทที่11
2. เรียนรู้เกี่ยวกับต้นกำเนิดของภาษาและตัวอักษรจีน
3. ไวยากรณ์
4. ทำความรู้จักกับวิวัฒนาการตัวอักษรจีน
5. กิจกรรมการเขียนพู่กันจีน
6.แบบฝึกหัด

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สื่อมัลติมิเดีย
ฝึกปฏิบัติ

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน
1. ทบทวนเนื้อหาบทที่12
2. เรียนคำศัพท์และเนื้อหา
3. ไวยากรณ์
4. กิจกรรมการฝึกการอภิปรายเกี่ยวกับการแผ่ขยายอิทธิพลของวัฒนธรรมจีน
5.แบบฝึกหัด

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สื่อมัลติมิเดีย

วัฒนธรรมจีนในยุคปัจจุบัน
1.ทบทวนเนื้อหาบทที่13
2.เรียนคำศัพท์และเนื้อหา
3.กิจกรรมในชั้น


กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ

กิจกรรมจิบน้ำชาสนทนาวัฒนธรรมจีน
เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการดื่มชา การชงชา
เรียนรู้เกี่ยวกับอุปรากรจีนงิ้วปักกิ่ง
กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สื่อมัลติมิเดีย

ทบทวน
1. ทบทวนคำศัพท์และบทสนทนาทุกบทที่เรียน
2. ทบทวนไวยากรณ์ในแต่ละบท

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สื่อมัลติมิเดีย

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน