รายละเอียด

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้/ค.อ.บ.คก.3(5ปี) / Educational Measurement and Assessment

  • 7 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC812
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวัดและประเมินผลการเรียนรู้/ค.อ.บ.คก.3(5ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Educational Measurement and Assessment
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชา: TEDCC812 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ภาคเรียน: 1/2563

กลุ่มผู้เรียน: หลักสูตร ค.อ.บ.คก.3(5ปี)

เวลาเรียน: วันพุธ เวลา 8.00-11.00 น.

ผู้สอน: ผศ.ดร.อรอนงค์ นิยมธรรม / โทร 089-7861646 / email:nuionano@gmail.com

รายวิชา - การวัดและประเมินผลการเรียนรู้/ค.อ.บ.คก.3(5ปี)

1.1ความหมายของการวัดการประเมิน การประเมินผล

1.2 ธรรมชาติของการวัดผล

1.3 ความสัมพันธ์ระหวางการวัด ผลและ กระบวนการเรียนการสอน

1.4 บทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

1.5 ธรรมชาติของการวัดและประเมินผลทางการเรียนรู้

.6  หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 1.7  ความสำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 1.8 ประเภทของการวัดและประเมินผล
  1.9 จรรณยาบรรณนักวัดและประเมินผล

2.1 พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย
    2.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
    2.3 การสร้างตารางวิเคราะห์จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านเจตพิสัย

พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย

3.1 ความหมายของแบบทดสอบ
        3.2 ประเภทของแบบทดสอบ
        3.3 การสร้างแบบทดสอบ

4.1     มาตรประเมินค่า

4.2     แบบบันทึกการสังเกต

4.3     แบบตรวจสอบรายการ

4.4     แบบวัดเชิงสถานการณ์

4.5     แบบสัมภาษณ์

อาจารย์ผู้สอน