รายละเอียด

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้/ค.อ.บ.ฟฟ.2(ทอ) / Educational Measurement and Assessment

  • 5 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC812
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวัดและประเมินผลการเรียนรู้/ค.อ.บ.ฟฟ.2(ทอ)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Educational Measurement and Assessment
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชา: TEDCC812 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ภาคเรียน: 1/2563

กลุ่มผู้เรียน: หลักสูตร ค.อ.บ.ฟฟ.2(ทอ)

เวลาเรียน: วันอังคาร เวลา 8.00-11.00 น.

ผู้สอน: ผศ.ดร.อรอนงค์ นิยมธรรม /โทร 089-7861646 /email:nuionano@gmail.com

รายวิชา - การวัดและประเมินผลการเรียนรู้/ค.อ.บ.ฟฟ.2(ทอ)

1.1ความหมายของการวัดการประเมิน การประเมินผล 
   1.2 ธรรมชาติของการวัดผล 
   1.3  ความสัมพันธ์ระหวางการวัด
ผลและ กระบวนการเรียนการสอน
  1.4 บทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
   1.5  ธรรมชาติของการวัดและประเมินผลทางการเรียนรู้

.6  หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 1.7  ความสำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 1.8 ประเภทของการวัดและประเมินผล
  1.9 จรรณยาบรรณนักวัดและประเมินผล

2.1 พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย
    2.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
    2.3 การสร้างตารางวิเคราะห์จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านเจตพิสัย

พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย

อาจารย์ผู้สอน