รายละเอียด

ภาษาอังกฤษพื้นฐานอาชีพ / English for Vocational Purposes

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01320105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษพื้นฐานอาชีพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Vocational Purposes
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชานี้ เน้นการเรียนการสอนในชั้นเรียน ปกติ คือทุกๆ วันจันทร์ เวลา 8.00 -12.00  ห้อง  Quartet ชั้น 2 ของอาคารศิลปศาสตร์

เนื่องจากรายวิชานี้มีการฝึกปฏิบัติ

แต่อาจมีการจัดการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์ ในกรณีที่สถานการณ์ Covid - 19 ยังมีความรุนแรง และต้องดำเนินการควบคุมโรคตามมาตราการของมหาวิทยาลัย 

 

ในรายวิชานี้ใช้หนังสือ  English for Career ราคา เล่มละ  215 บาท ทั้งนี้ให้นักศึกษาเตรียมค่าหนังสือไว้ด้วยนะคะ

รายวิชา - ภาษาอังกฤษพื้นฐานอาชีพ

อาจารย์ผู้สอน