รายละเอียด

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์1-ฟฟ-อท / calculusand Analytic Geometry 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13011132
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์1-ฟฟ-อท
  • ชื่อรายวิชา (EN) : calculusand Analytic Geometry 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  สาขาไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์

วันอังคาร เวลาเรียน  13:00-16:00

รายวิชา - แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์1-ฟฟ-อท

อาจารย์ผู้สอน