รายละเอียด

การสนทนาภาษาจีน / Chinese Conversation

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC144
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสนทนาภาษาจีน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chinese Conversation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชาการสนทนาภาษาจีน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ( เข้าเรียนในชั้นเรียนปกติ)

อ.พรลภัส วิชา  ผู้เรียน นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 2

มีปัญหาหรือข้อสงสัย โทร 080-0518965 (ใช้เบอร์แอดไลน์ทักมาสอบถามได้)

 

รายวิชา - การสนทนาภาษาจีน

รู้จักจีน
1. เรียนเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจีน
2. ทำความรู้จักเกี่ยวกับอักษรจีนและไวยากรณ์จีน
3.สัทอักษรจีน วรรณยุกต์
4. กิจกรรมในห้อง ฝึกประสมสัทอักษรจีน
5. แบบฝึกหัด


กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สื่อมัลติมิเดีย

การทักทาย ถามไถ่
1. ทบทวนบทเรียนที่1
2. เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับการทักทายและการถามไถ่ในภาษาจีน
3. อ่านบทสนทนาตามอาจารย์
4.ไวยากรณ์
5.ให้ผู้เรียนจับคู่สนทนาเรื่อการทักทาย ถามไถ่
๕. เรียนเรื่องเกร็ดความรู้ทางวัฒนธรรมจีน
6.แบบฝึกหัด

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ

การพูดแนะนำและการถามไถ่เรื่องครอบครัว
1.ทบทวนบทที่ 2
2เรียนคำศัพท์เรื่องการพูดแนะนำและการถามไถ่เรื่องครอบครัว
3.ฝึกอ่านบทสนทนาและหัดใช้ภาษาจีนในการแนะนำครอบครัว
4. ไวยากรณ์
5.. เรียนเรื่องเกร็ดความรู้ทางวัฒนธรรมจีน
6.แบบฝึกหัด

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ

การถามชื่อ การแนะนำตัวเอง การขออนุญาต
1.ทบทวนบทที่ 3
2.เรียนคำศัพท์
3.ฝึกอ่านบทสนทนาและหัดใช้ภาษาจีนในการแนะนำตัวเอง และถามชื่อผู้อื่น
4.ไวยากรณ์
5. เรียนเรื่องเกร็ดความรู้ทางวัฒนธรรมจีน
6.แบบฝึกหัด

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ

ตัวเลข
1.ทบทวนบทที่ 4
2. เรียนคำศัพท์
3. ฝึกใช้ภาษาจีนในการนับเลขและฝึกนับเลขแบบคนจีนโดยใช้มือบอกจำนวนต่างๆ
4.ไวยากรณ์
5.กิจกรรมเล่นเกมส์บิงโกตัวเลขจีน
6. เรียนเรื่องเกร็ดความรู้ทางวัฒนธรรมจีน
7.แบบฝึกหัด

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ

วัน เดือน ปี การบอกวันที่ในภาษาจีน
1.ทบทวนบทที่ 5
2.คำศัพท์
3. ประโยคสนทนาการถามวันที่ การบอกวันที่ การเขียนวันที่แบบจีน
4.ไวยากรณ์
5. 中 国 歌 曲 เพลงจีน
6.แบบฝึกหัด

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สื่อมัลติมิเดีย

ทบทวน
1. ทบทวนเรื่องสระ พยัญชนะ เสียงวรรณยุกต์
2. ทบทวนคำศัพท์และบทสนทนาของแต่ละบทที่เรียนมา
3. ทบทวนเรื่องไวยากรณ์
4.ทบทวนเรื่องการออกเสียง

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สื่อมัลติมิเดีย

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

เวลา
1. คำศัพท์
2. บทสนทนาถามตอบเรื่องเวลา การบอกช่วงเวลาในภาษาจีน
3. ไวยากรณ์
4. กิจกรรมเกมส์ทายคำ
5. เรียนเรื่องเกร็ดความรู้ทางวัฒนธรรมจีน๖.แบบฝึกหัด

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ

กิจวัตรประจำวัน
1. ทบทวนเนื้อหาบทที่9
2. เรียนคำศัพท์และบทสนทนาเรื่องกิจวัตรประจำวัน
3. ไวยากรณ์
4. กิจกรรมเกมส์ทายคำจากท่าทาง
5. เรียนเรื่องอาหารจีนโอชารส
6.แบบฝึกหัด

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ

การบอกความต้องการ ชอบ ไม่ชอบ เคย ไม่เคย
1. ทบทวนเนื้อหาบทที่10
2. เรียนคำศัพท์และบทสนทนาเรื่องการบอกความต้องการ ชอบ ไม่ชอบ เคย ไม่เคย
3. ไวยากรณ์
4. ทบทวนพินอิน
5. เรียนเรื่องเกร็ดความรู้ทางวัฒนธรรมจีน
6.แบบฝึกหัด

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ

การแสดงความเป็นเจ้าของ
1. ทบทวนเนื้อหาบทที่11
2. เรียนคำศัพท์และบทสนทนาเรื่องการแสดงความเป็นเจ้าของ
3. ไวยากรณ์
4. ทบทวนพินอิน
5. การท่องเที่ยวจีน
6.แบบฝึกหัด

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ

การรับประทานอาหารจีน
1. ทบทวนเนื้อหาบทที่12
2. เรียนคำศัพท์และบทสนทนาเรื่องอาหารจีนและมารยาทการรับประทานอาหารของชาวจีน
3. ไวยากรณ์
4. สารคดีอาหารการกินจีน
5. การท่องเที่ยวจีน
6.แบบฝึกหัด

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สื่อมัลติมิเดีย

วัฒนธรรมจีน
1. ประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมจีน
2.อุปรากรจีน (งิ้วจีน)
3.การวาดหน้ากากงิ้วและการตัดกระดาษ

กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สื่อมัลติมิเดีย

แสดงบทบาทสมมุติ จำลองเหตุการณ์ต่างๆแล้วฝึกการสนทนาตามเหตุการณ์ที่กำหนดให้
กิจกรรม : อภิปราย ฝึกปฏิบัติ

ทบทวน
1. ทบทวนคำศัพท์และบทสนทนาทุกบทที่เรียน
2. ทบทวนไวยากรณ์ในแต่ละบท


กิจกรรม : บรรยาย อภิปราย สื่อมัลติมิเดีย

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน