รายละเอียด

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน-การบัญชี2/1 / Mathematics and statistics in daily life

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GSBSC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน-การบัญชี2/1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematics and statistics in daily life
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เวลาเรียน พฤหัสบดี  8:00 - 11:oo

รายวิชา - คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน-การบัญชี2/1

อาจารย์ผู้สอน