รายละเอียด

ศิลปะการใช้ภาษาไทย / Arts of Using Thai Language_SEC12

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ภาษาไทย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Arts of Using Thai Language_SEC12
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เบอร์โทรศัพท์อาจารย์ผู้สอน 080-857-6229

รหัสเพื่อเข้าชั้นเรียนใน Microsolfteam     oztiy63

รายวิชา - ศิลปะการใช้ภาษาไทย

อาจารย์ผู้สอน