รายละเอียด

การวิจัยการตลาด (ห้อง 2) / Marketing research

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA609
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิจัยการตลาด (ห้อง 2)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Marketing research
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การวิจัยการตลาด (ห้อง 2)

อาจารย์ผู้สอน