รายละเอียด

ภาษาไทย 1 / Thai 1_SEC3

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 5 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01310101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาไทย 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Thai 1_SEC3
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เบอร์โทรศัพท์อาจารย์ผู้สอน 080-857-6229

รหัสเพื่อเข้าช้้นเรียนใน Microsolfteam    xfjir9r

รายวิชา - ภาษาไทย 1

อาจารย์ผู้สอน