รายละเอียด

เคมีทั่วไป / General Chemistry

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13020101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีทั่วไป
  • ชื่อรายวิชา (EN) : General Chemistry
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง โทร.089-6408732

หรือ Line: sasithorn ,  E-mail: sasi@rmutl.ac.th 

นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ผู้สอนในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. ห้อง 16214

รายวิชา - เคมีทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน