รายละเอียด

สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน Section 1 / Information for Report Writing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13066001
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน Section 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information for Report Writing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนศ.ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน Section 1สอนโดย อ.วิภาวรรณ ปลัดคุณ ให้นำรหัส ifxtxsz ไปกรอกในระบบ MS Teams ในห้อง CM_13066001/Sec_1/สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 0869111673

รายวิชา - สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน Section 1

อาจารย์ผู้สอน