รายละเอียด

ศิลปะการใใช้ภาษาไทย / Arts of Using Thai Language_SEC4

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใใช้ภาษาไทย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Arts of Using Thai Language_SEC4
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เบอร์โทรติดต่ออาจารย์ผู้สอน 080-8576229 

รหัสเพื่อเข้าชั้นเรียนใน Microsolfteam     xl28dj2  

รายวิชา - ศิลปะการใใช้ภาษาไทย

อาจารย์ผู้สอน