รายละเอียด

หลักเคมี / Principle of Chemistry

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักเคมี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Principle of Chemistry
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง โทร.089-6408732

หรือ Line: sasithorn ,  E-mail: sasi@rmutl.ac.th 

นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ผู้สอนในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.

ห้อง ป.32

รายวิชา - หลักเคมี

อาจารย์ผู้สอน