รายละเอียด

ศิลปะการใช้ภาษาไทย Section 18 / Arts of Using Thai Language

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ภาษาไทย Section 18
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Arts of Using Thai Language
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนศ.ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศิลปะการใช้ภาษา Section 18 สอนโดย อ.วิภาวรรณ ปลัดคุณ ให้นำรหัส 8cy2suu ไปกรอกในระบบ MS Teams ในห้อง CM_GEBLC201/Sec_18/ศิลปะการใช้ภาษาไทย

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 0869111673

รายวิชา - ศิลปะการใช้ภาษาไทย Section 18

อาจารย์ผู้สอน