รายละเอียด

สถิติ และการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร / Statistics and Experimental Designs for Agro-Industry

  • 10 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFT007
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สถิติ และการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Statistics and Experimental Designs for Agro-Industry
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการการวางแผนการทดลอง การเปรียบเทียบความแตกต่างเฉลี่ย แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนการทดลองสุ่มในบล็อก แผนการทดลองแบบลาตินสแควร์ แผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล การวิเคราะห์ ความแปรปรวน ความถดถอย และสหสัมพันธ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล แผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร

Complete Randomized Design (CRD); Randomized Complete Block Design (RCBD); Latin Square Design (LSD); Factorial Experiment; Analysis of Variance; Regression Analysis and Correlation; Computer Program for Data Analysis; Experimental Design in Agro-Industry.

รายวิชา - สถิติ และการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร

อาจารย์ผู้สอน