รายละเอียด

ภาษาอังกฤษ1 Section 1 / English 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 2 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01320101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษ1 Section 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา English 1 Section 1 สอนโดย อาจารย์เฉลิมพงค์ ทำงาน

ให้นำรหัส uwl05wf เพื่อกรอกในระบบ MS teams ในห้อง CM_01320101/Sec_1/ภาษาอังกฤษ 1

หากมีข้อสงสัย โทร. 086-4418507

รายวิชา - ภาษาอังกฤษ1 Section 1

อาจารย์ผู้สอน