รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 42 / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 42
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา Academic English  Section 42 สอนโดย อาจารย์เฉลิมพงค์ ทำงาน

ให้นำรหัส  twz3yro เพื่อกรอกในระบบ MS teams ในห้อง CM_GEBLC103/Sec_42/ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

หากมีข้อสงสัย โทร. 086-4418507

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Section 42

อาจารย์ผู้สอน