รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Section 40 / English for Everyday Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Section 40
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา English for Everyday Communication Section 40 สอนโดย อาจารย์เฉลิมพงค์ ทำงาน

ให้นำรหัส j7qxs17 เพื่อกรอกในระบบ MS teams ในห้อง CM_GEBLC101/Sec_40/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

หากมีข้อสงสัย โทร. 086-4418507

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Section 40

อาจารย์ผู้สอน