รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Section 6 / English for Everyday Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Section 6
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา English for Everyday Communication Section 6 สอนโดย อาจารย์เฉลิมพงค์ ทำงาน

ให้นำรหัส  tc5fqfq เพื่อกรอกในระบบ MS teams ในห้อง CM_GEBLC101/Sec_6/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

หากมีข้อสงสัย โทร. 086-4418507

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน Section 6

อาจารย์ผู้สอน