รายละเอียด

การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี / Accounting Information System Design

  • 2 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 23 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC145_SEC_1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Accounting Information System Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี

อาจารย์ผู้สอน