รายละเอียด

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (ค.อ.บ.คก.1) (5ปี) / Life and Social Skill

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO102 (ค.อ.บ.คก.1) (5ปี)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (ค.อ.บ.คก.1) (5ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Life and Social Skill
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Life  and  Social  Skill
รหัสวิชา GEBSO102
อาจารย์ผู้สอน นางสาวสิรินพร เกียงเกษร
เบอร์โทร 089-9616192
cord : 
likfgbm

รายวิชา - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (ค.อ.บ.คก.1) (5ปี)

อาจารย์ผู้สอน