รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต GEBIN103_SEC_5 (ภาคปกติ) ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม (4 ปี) ปี3 / Art of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต GEBIN103_SEC_5 (ภาคปกติ) ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม (4 ปี) ปี3
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รหัสวิชา GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต

ผู้สอน อ.ธันย์นรี พรไพรเพชร Tel.094-0949261

นักศึกษา ศป.บ.อก 3 (4 ปี) เวลาเรียน วันพุธ เวลา 12.00-15.00 น.

นักศึกษาสามารถใช้ รหัสจาก Microsoft Teams App  (รหัส  52pqb83)

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต GEBIN103_SEC_5 (ภาคปกติ) ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม (4 ปี) ปี3

อาจารย์ผู้สอน