ข้อมูลอาจารย์

ธันย์นรี พรไพรเพชร

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 1 มี.ค. 2547
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : นิติศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : ไม่ระบุ (ในกรณีที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ระบุสาขาวิชา)
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 29 ก.พ. 2555
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : นิติศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : ไม่ระบุสาขาวิชา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ