รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต GEBIN103_SEC_7 (ภาคปกติ) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอน ปี 3 / Art of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต GEBIN103_SEC_7 (ภาคปกติ) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอน ปี 3
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รหัสวิชา GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต

ผู้สอน อ.ธันย์นรี พรไพรเพชร Tel.094-0949261

นักศึกษา วศ.บ.คพ.3 (4ปี) เวลาเรียน อังคาร 15.00-18.00 น.

นักศึกษาสามารถใช้  รหัสจาก Microsoft Teams App  (รหัส klmzak3)

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต GEBIN103_SEC_7 (ภาคปกติ) วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอน ปี 3

อาจารย์ผู้สอน