รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต GEBIN103_SEC_15 (ภาคปกติ) วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอน ปี 1 / Art of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต GEBIN103_SEC_15 (ภาคปกติ) วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอน ปี 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รหัสวิชา GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต

ผู้สอน อ.ธันย์นรี พรไพรเพชร Tel.094-0949261

นักศึกษา วศ.บ.ฟฟ.1 ทอ. เวลาเรียน อังคาร 12.00-15.00 น.

นักศึกษาสามารถใช้  รหัสจาก Microsoft Teams App (รหัส bacsidl)

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต GEBIN103_SEC_15 (ภาคปกติ) วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า เทียบโอน ปี 1

อาจารย์ผู้สอน