รายละเอียด

ศิลปะการใช้ชีวิต-วท.บ.อภ.3 (4ปี) / Art of Living

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN103-วท.บ.อภ.3 (4ปี)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปะการใช้ชีวิต-วท.บ.อภ.3 (4ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art of Living
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รหัสวิชา GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต 

ผู้สอน อ.ธันย์นรี พรไพรเพชร Tel.094-0949261

นักศึกษา วท.บ.อภ.3 (4ปี) เวลาเรียน อังคาร 8.00-11.00 น.

นักศึกษาสามารถใช้ QR Cord หรือ รหัสจาก Microsoft Teams App  (รหัส  baf84q4)

รายวิชา - ศิลปะการใช้ชีวิต-วท.บ.อภ.3 (4ปี)

อาจารย์ผู้สอน