รายละเอียด

กฎหมายธุรกิจ BBACC101_SEC_2 (ภาคปกติ) บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี) ห้อง 1 / Business Law

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBACC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กฎหมายธุรกิจ BBACC101_SEC_2 (ภาคปกติ) บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี) ห้อง 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Business Law
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รหัสวิชา BBACC101 กฎหมายธุรกิจ

ผู้สอน อ.ธันย์นรี พรไพรเพชร Tel.094-0949261

นักศึกษา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 (4ปี) ห้อง 1 เวลาเรียนวันศุกร์ 8.00-11.00 น.

นักศึกษาสามารถใช้ รหัสจาก Microsoft Teams App  (รหัส  ylqyhui)

รายวิชา - กฎหมายธุรกิจ BBACC101_SEC_2 (ภาคปกติ) บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี) ห้อง 1

อาจารย์ผู้สอน