รายละเอียด

กฎหมายธุรกิจ BBACC101_SEC_4 (ภาคปกติ) บธ.บ.บริหารธุรกิจ - สารสนเทศฯ (4ปี) ปี 4 / ฺฺBusiness Law

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBACC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กฎหมายธุรกิจ BBACC101_SEC_4 (ภาคปกติ) บธ.บ.บริหารธุรกิจ - สารสนเทศฯ (4ปี) ปี 4
  • ชื่อรายวิชา (EN) : ฺฺBusiness Law
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รหัสวิชา BBACC101 กฎหมายธุรกิจ

ผู้สอน อ.ธันย์นรี พรไพรเพชร Tel.094-0949261

นักศึกษา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศฯ ชั้นปีที่ 4 (4ปี) เรียนวันพฤหัสบดี เวลา 8.00-11.00 น.

นักศึกษาสามารถใช้  รหัสจาก Microsoft Teams App (รหัส 32c1z6x)

รายวิชา - กฎหมายธุรกิจ BBACC101_SEC_4 (ภาคปกติ) บธ.บ.บริหารธุรกิจ - สารสนเทศฯ (4ปี) ปี 4

อาจารย์ผู้สอน