รายละเอียด

กฎหมายธุรกิจ_SEC_1 (ภาคปกติ) บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี) ปี 2 / ฺBusiness Law

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBACC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กฎหมายธุรกิจ_SEC_1 (ภาคปกติ) บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี) ปี 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : ฺBusiness Law
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รหัสวิชา BBACC101 กฎหมายธุรกิจ

ผู้สอน อ.ธันย์นรี พรไพรเพชร Tel.094-0949261

นักศึกษา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 2 (4 ปี) เรียนวันจันทร์ เวลา 8.00-11.00 น.

นักศึกษาสามารถใช้  รหัสจาก Microsoft Teams App (รหัส 11ky5ak)

รายวิชา - กฎหมายธุรกิจ_SEC_1 (ภาคปกติ) บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี) ปี 2

อาจารย์ผู้สอน