รายละเอียด

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก / Information Technology for Retail Business

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA307_SEC_1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information Technology for Retail Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ศึกษาแนวคิดของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจค้าปลีกและการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจค้าปลีก เทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญในการจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจสำหรับงานส่วนหน้าและส่วนหลัง การใช้งาน Enterprise Application Integration (EAI) ระบบการไหลของงาน วงจรชีวิตการจัดการกระบวนการธุรกิจ การสร้างแบบจำลองกระบวนการ การจำลองสถานการณ์ การนำกระบวนการไปปฎิบัติ การดำเนินงานตามกระบวนการ การติดตามกระบวนการ การปรับกระบวนการให้เหมาะสมที่สุด

รายวิชา - เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจค้าปลีก

อาจารย์ผู้สอน