รายละเอียด

การจำลองทางธุรกิจ / Business Simulation

  • 3 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 24 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA612_SEC_1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจำลองทางธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Business Simulation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การ
จัดการงานขาย มุ่งเน้นการเรียนในรูปแบบสถานการณ์จริง โดยใช้สถานการณ์จำลองและเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ในลักษณะองค์รวม ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ การตลาด การผลิต การเงิน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และฝึกปฏิบัติเป็นทีมภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา จนถึงการรายงานผลการประกอบการ เช่นเดียวกับการบริหารบริษัท

รายวิชา - การจำลองทางธุรกิจ

-แนะนำรายวิชา   แนะนำอาจารย์ผู้สอน แนวทางการสอน ทำข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกันระหว่างการเรียน

-อธิบายคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนและในการดำเนินชีวิต การแต่งกายในการเข้าห้องเรียน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหมายเหตุ  (วันหยุดราชการ)

แนะนำรายวิชา   แนะนำอาจารย์ผู้สอน แนวทางการสอน ทำข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกันระหว่างการเรียน

-อธิบายคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนและในการดำเนินชีวิต การแต่งกายในการเข้าห้องเรียน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ

-ประชุมเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการทางธุรกิจและเลือกผู้บริหารตำแหน่งต่างๆเช่น ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการสินค้าคงคลัง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี หรือตามความเหมาะสมตามจำนวนนักศึกษา

อาจารย์ผู้สอน