รายละเอียด

การจัดกระบวนการทางธุรกิจ / Business Process Management

  • 2 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 22 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA222_Sec_2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดกระบวนการทางธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Business Process Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการ  ทฤษฎีของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ    เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการวิเคราะห์ และกำหนดกระบวนการทางธุรกิจรวมถึงการพัฒนาโมเดลของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

รายวิชา - การจัดกระบวนการทางธุรกิจ

-แนะนำรายวิชา   แนะนำอาจารย์ผู้สอน แนวทางการสอน ทำข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกันระหว่างการเรียน

-อธิบายคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนและในการดำเนินชีวิต การแต่งกายในการเข้าห้องเรียน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

อาจารย์ผู้สอน