รายละเอียด

โครงสร้างภาษาอังกฤษ / English Structure Sec1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 35 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงสร้างภาษาอังกฤษ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English Structure Sec1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

CODE Microsoft Team : le25f6v

รายวิชา - โครงสร้างภาษาอังกฤษ

อาจารย์ผู้สอน