รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน / English for Everyday Communication Sec13

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 38 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everyday Communication Sec13
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

CODE Microsoft Team : 3m8imck

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ผู้สอน