รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน เชิงวิชาการ
Study and practice listening speaking reading and writing English skills for academic purposes

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

อาจารย์ผู้สอน