ข้อมูลอาจารย์

ศิริวิมล ณ เชียงใหม่

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2559
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Philosophy
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : ศึกษาศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : The University Of New South Wales
  ประเทศ : เครือรัฐออสเตรเลีย

 • 2553
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Applied Linguistics
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาศาสตร์ประยุกต์
  สถานที่ศึกษา : University of Newcastle
  ประเทศ : เครือรัฐออสเตรเลีย

 • 2551
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาอังกฤษ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ