รายละเอียด

หลักมูลของเคมี / Fundamentals of Chemistry

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : SCISC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักมูลของเคมี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamentals of Chemistry
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษาเข้าร่วมกลุ่มรายวิชาหลักมูลของเคมี (CM_SCISC101)  Sec 1 ในระบบ Microsoft Teams

รหัสในการเข้ากลุ่ม:  04oomwe

รายวิชา - หลักมูลของเคมี

ปฐมนิเทศ แนะนำการจัดการเรียนการสอน แจกโครงการสอน วัตถุประสงค์การเรียนรู้และเกณฑ์การวัดผลประเมินผล การเขียนรายงานปฏิบัติการ และการเขียนสมุดปฏิบัติการ
- กฎระเบียบในห้องปฏิบัติการและความปลอดภัย
- การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ
- ปฏิบัติการ : เทคนิคการชั่ง-ตวงสารเคมี
- ทฤษฏี : โครงสร้างอะตอม
- ทฤษฏี : ตารางธาตุ


กิจกรรม : - จัดกลุ่มผู้เรียน แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อตกลงในการทำปฏิบัติการและการประเมินผลการเรียน
- บรรยาย และปฏิบัติพร้อมเอกสารประกอบ
- ทดสอบย่อยอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

ทฤษฎี : พันธะเคมี
ปฏิบัติการ : พันธะเคมี

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
- ลงมือทำปฏิบัติการที่เกี่ยวกับหัวข้อบรรยาย และ ร่วมกันอภิปรายผล

ทฤษฎี : สมบัติของก๊าซ ของแข็ง ของเหลว
ปฏิบัติการ : ของก๊าซ ของแข็ง ของเหลว

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
- ลงมือทำปฏิบัติการที่เกี่ยวกับหัวข้อบรรยาย และ ร่วมกันอภิปรายผล

ทฤษฎี : ปริมาณสารสัมพันธ์
ปฏิบัติการ : การเตรียมสารละลายและ การคำนวณหาความเข้มข้น


กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
- ลงมือทำปฏิบัติการที่เกี่ยวกับหัวข้อบรรยาย และ ร่วมกันอภิปรายผล

ทฤษฎี : ปริมาณสัมพันธ์
ปฏิบัติการ: การหาจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารละลาย

กิจกรรม : -บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
- ลงมือทำปฏิบัติการที่เกี่ยวกับหัวข้อบรรยาย และ ร่วมกันอภิปรายผล

ทฤษฎี : ปริมาณสัมพันธ์
ปฏิบัติการ : ปริมาณสารสัมพันธ์

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
- ลงมือทำปฏิบัติการที่เกี่ยวกับหัวข้อบรรยาย และ ร่วมกันอภิปรายผล

ทฤษฎี : จลนศาสตร์เคมี
ทฤษฎี : สมดุลเคมี
ปฏิบัติการ : การศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
- ลงมือทำปฏิบัติการที่เกี่ยวกับหัวข้อบรรยาย และ ร่วมกันอภิปรายผล

สอบกลางภาค
กิจกรรม : - สอบทักษะการปฏิบัติ

สอบกลางภาค

กิจกรรม : - สอบข้อเขียน

ทฤษฎี : กรด-เบส + อินดิเคเตอร์
ปฏิบัติการ: สมดุลกรด-เบส


กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
- ลงมือทำปฏิบัติการที่เกี่ยวกับหัวข้อบรรยาย และ ร่วมกันอภิปรายผล

ทฤษฎี : กรด-เบส : ไฮโดรไลซิส+บัฟเฟอร์+ ปฏิกิริยาการเกิดเกลือ
ปฏิบัติการ: การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์


กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
- ลงมือทำปฏิบัติการที่เกี่ยวกับหัวข้อบรรยาย และ ร่วมกันอภิปรายผล

ทฤษฎี : เทคนิคการไทเทรต (กรด-เบส + บัฟเฟอร์ + ไฮโดรไลซิส)
ปฏิบัติการ : การวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซีด้วยการไทเทรต

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
- ลงมือทำปฏิบัติการที่เกี่ยวกับหัวข้อบรรยาย และ ร่วมกันอภิปรายผล

ทฤษฎี : สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์
ปฏิบัติการ : ตัวทำละลายอินทรีย์

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
- ลงมือทำปฏิบัติการที่เกี่ยวกับหัวข้อบรรยาย และ ร่วมกันอภิปรายผล

ทฤษฎี : สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์ (ต่อ)
ปฏิบัติการ : การทดสอบสมบัติของแอลกอฮอล์


กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
- ลงมือทำปฏิบัติการที่เกี่ยวกับหัวข้อบรรยาย และ ร่วมกันอภิปรายผล

ทฤษฎี : สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์ (ต่อ)
ปฏิบัติการ : สมบัติของแอลดีไฮด์และคีโตน

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
- ลงมือทำปฏิบัติการที่เกี่ยวกับหัวข้อบรรยาย และ ร่วมกันอภิปรายผล

ทฤษฎี : เซลล์ไฟฟ้าเคมี
ปฏิบัติการ : เซลล์ไฟฟ้าเคมี


กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยใช้ Powerpoint เอกสารประกอบการสอน และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
- ลงมือทำปฏิบัติการที่เกี่ยวกับหัวข้อบรรยาย และ ร่วมกันอภิปรายผล

สอบปลายภาค
กิจกรรม : - สอบข้อเขียน
- สอบทักษะการปฏิบัติ

อาจารย์ผู้สอน