รายละเอียด

การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / Preparing for Professional Experience

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC138
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Preparing for Professional Experience
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน

รายวิชา - การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อาจารย์ผู้สอน