รายละเอียด

การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ / Strategic Cost Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC143
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Strategic Cost Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

จัดการเรียนการสอนด้วย MOODLE

รายวิชา - การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์

อาจารย์ผู้สอน