รายละเอียด

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี / Accounting Information System

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC134
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Accounting Information System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

จัดการเรียนการสอนโดย MOODLE

รายวิชา - ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

บทที่ 1 ระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี
- ความหมาย, ลักษณะ, และหน้าที่ของสารสนเทศ
- ความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศกบั ผู้บริหาร
- ระบบสารสนเทศทางธุรกจิ
- ขั้นตอนและส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ
- ความหมาย, ความสําคัญและหน้าทหี่ ลักของ
สารสนเทศทางการบญั ชี
- กระบวนการทางธุรกจิ แยกตามวงจรธุรกิจและ
แยกตามทฤษฎี “ห่วงโซ่มลู ค่า”
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และใช้ กรณีศึกษาจาก งานวิจัยที่ไปนําเสนอเรื่อง “ผลกระทบของการบริหาร คุณภาพที่มีต่อความสําเร็จใน การบริหารโลจสิ ติกส์ของ อุตสาหกรรมการผลิตใน ประเทศไทย. เพื่อให้เห็นถึง ระบบโลจสิ ติกสท์ ี่มีความ เกี่ยวข้องกบั ระบบสารสนเทศ ในยุคปัจจบุ ัน

หน่วยที่ 2 เทคนิคและวิธีการของระบบสารสนเทศ
กิจกรรม :

หน่วยที่ 2 เทคนิคและวิธีการของระบบสารสนเทศ (ต่อ)
กิจกรรม :

หน่วยที่ 3 หลักการจัดทำเอกสารทางธุรกิจ
3.1 เอกสารประกอบระบบ
3.1.1 เอกสารร่างข้อกำหนดและขอบเขตของงาน
3.1.2 เอกสารความต้องการระบบ
3.1.3 คู่มือการใช้งาน
3.1.4 คู่มือการปฏิบัติงาน
3.2 เทคนิคการจัดทำเอกสารประกอบระบบ
3.2.1 การเขียนบรรยาย
3.2.2 การเขียนแผนภาพ
3.2.3 ภาพประกอบการบรรยาย
3.3 กระบวนการทางธุรกิจ

กิจกรรม :

หน่วยที่ 3 หลักการจัดทำเอกสารทางธุรกิจ (ต่อ)
3.4 เอกสารทางธุรกิจจากวงจรประมวลผลรายการค้า
3.4.1 การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ
3.4.2 การจัดเก็บและบันทึกข้อมูล
3.4.3 การประมวลผลข้อมูล
3.4.4 การบำรุงรักษาฐานข้อมูล
3.4.5 การจัดเตรียมสารสนเทศที่เป็นผลลัพธ์
3.4.6 การสอบถามข้อมูล
3.5 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
3.5.1 โมดูลหรือโปรแกรมย่อยในระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
3.5.2 ผู้ค้าระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร
3.5.3 ข้อดีและความเสี่ยงของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
3.5.4 ปัจจัยที่ทำให้การนำระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรมาใช้ได้รับประโยชน์สูงสุด

กิจกรรม :

หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางบัญชี
4.1 เทคนิคการบันทึกกระบวนการทางการค้าของระบบงาน
4.2 แผนภาพกระแสข้อมูลหรือแผนภาพทางเดินข้อมูล
4.2.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนผังแสดงการเคลื่อนที่ของข้อมูล
4.2.2 ขั้นตอนและข้อควรระวังในการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูลหรือแผนภาพทางเดินข้อมูล
4.2.3 ตัวอย่างการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูลหรือแผนภาพทางเดินข้อมูล
4.3 แผนภูมิสายงานระบบหรือผังงานระบบ
4.3.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนผังแสดงการเคลื่อนที่ของข้อมูล
4.3.2 ขั้นตอนและข้อควรระวังในการเขียนแผนภูมิสายงานระบบหรือผังงานระบบ
4.3.3 ตัวอย่างการเขียนแผนภูมิสายงานระบบหรือผังงานระบบ

กิจกรรม :

หน่วยที่ 4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางบัญชี (ต่อ)
4.4 แผนภูมิสายงานทางเดินเอกสารหรือผังทางเดินเอกสาร
4.4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนผังแสดงการเคลื่อนที่ของข้อมูล
4.4.2 ขั้นตอนและข้อควรระวังในการเขียนแผนภูมิสายงานทางเดินเอกสารหรือผังทางเดินเอกสาร
4.4.3 ตัวอย่างการเขียนแผนภูมิสายงานทางเดินเอกสารหรือผังทางเดินเอกสาร
4.5 ผังงานโปรแกรม
4.5.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนผังแสดงการเคลื่อนที่ของข้อมูล
4.5.2 ขั้นตอนและข้อควรระวังในการเขียนผังงานโปรแกรม
4.5.3 ตัวอย่างการเขียนผังงานโปรแกรม
4.6 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางบัญชี

กิจกรรม :

หน่วยที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทำรายงานเพื่อช่วยในการควบคุมและตัดสินใจ
5.1 ประเภทของรายงาน
5.1.1 รายงานแบ่งตามวัตถุประสงค์
5.1.2 รายงานแบ่งตามรายละเอียด
5.1.3 รายงานแบ่งตามลักษณะของการเกิดขึ้น
5.1.4 รายงานตามลักษณะการนำเสนอ
5.2 ลักษณะเชิงคุณภาพของรายงานเพื่อการควบคุมและตัดสินใจ
5.3 รายงานเพื่อการควบคุมและปฏิบัติงาน
5.4 รายงานเพื่อการตัดสินใจ
5.4.1 กระบวนการตัดสินใจ
5.4.2 ประเภทของการตัดสินใจ
5.4.3 ระดับการตัดสินใจกับลักษณะสารสนเทศในรายงาน
5.4.4 ประเภทของรายงานเพื่อการตัดสินใจ: รายงานทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ
5.5 รูปแบบการนำเสนอสารสนเทศ
5.5.1 หลักการนำเสนอสารสนเทศ
5.5.2 หลักการอื่นในการเสนอรายงาน

กิจกรรม :

หน่วยที่ 6 การควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางบัญชี
6.1 ความหมายของการควบคุมภายใน
6.2 โครงสร้างการควบคุมภายใน
6.3 กรอบการดำเนินงานสำหรับกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร
6.4 ประเภทของการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ
6.4.1 การควบคุมระบบสารสนเทศจำแนกตามวัตถุประสงค์
6.4.2 การควบคุมระบบสารสนเทศจำแนกตามความเสี่ยงตามโมเดล PDC
6.4 ประเภทของการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ (ต่อ)
6.4.3 การควบคุมระบบสารสนเทศจำแนกตามวิธีการควบคุม
6.4.4 การควบคุมระบบสารสนเทศจำแนกตามขอบเขตของการควบคุม
6.5 การควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางบัญชี: การควบคุมทั่วไป
6.5.1 การควบคุมการจัดโครงสร้างองค์กร
6.5.2 การควบคุมการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูล
6.5.3 การควบคุมการจัดหาและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบ
6.5.4 การควบคุมเรื่องการรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงระบบและข้อมูล


กิจกรรม :

หน่วยที่ 6 การควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางบัญชี (ต่อ)
6.6 การควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางบัญชี: การควบคุมเฉพาะระบบงาน
6.6.1 การควบคุมการนำเข้าข้อมูล
6.6.2 การควบคุมการประมวลผลและแฟ้มข้อมูล
6.6.3 การควบคุมผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล
6.7 การรักษาความปลอดภัยของทรัพยากรในองค์กร
6.7.1 การรักษาความปลอดภัยสำหรับทรัพยากรที่ไม่ใช่อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์
6.7.2 การรักษาความปลอดภัยสำหรับทรัพยากรเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์
6.7.3 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลและระบบการประมวลผลข้อมูล
6.7.4 การป้องกันจากความเสียหายหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมาะสมต่อข้อมูลและสารสนเทศ
6.8 การกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี
6.8.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดีกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.8.2 การกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีกับความเสี่ยงขององค์กร

กิจกรรม :

หน่วยที่ 7 วงจรธุรกิจขั้นพื้นฐาน: วงจรรายได้
7.1 ความหมายของวงจรรายได้
7.2 กระบวนการปฏิบัติงานในวงจรรายได้
7.2.1 กระบวนการปฏิบัติงานในวงจรรายได้สำหรับขายสด
7.2.2 กระบวนการปฏิบัติงานในวงจรรายได้สำหรับขายเชื่อ
7.3 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในวงจรรายได้
7.4 การควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางบัญชีของวงจรรายได้
7.5 การแสดงรายงานสารสนเทศของวงจรรายได้

กิจกรรม :

หน่วยที่ 8 วงจรธุรกิจขั้นพื้นฐาน: วงจรรายจ่าย
8.1 ความหมายของวงจรรายจ่าย
8.2 กระบวนการปฏิบัติงานในวงจรรายจ่าย
8.2.1 กระบวนการปฏิบัติงานในวงจรรายจ่ายสำหรับการซื้อสินค้าและบริการเป็นเงินสด
8.2.2 กระบวนการปฏิบัติงานในวงจรรายจ่ายสำหรับซื้อสินค้าหรือบริการเป็นเงินเชื่อ
8.3 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในวงจรรายจ่าย
8.4 การควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางบัญชีของวงจรรายจ่าย
8.5 การแสดงรายงานสารสนเทศของวงจรรายจ่าย
กิจกรรม :

หน่วยที่ 9 วงจรธุรกิจขั้นพื้นฐาน: วงจรการผลิต
9.1 ความหมายของวงจรการผลิต
9.2 กระบวนการปฏิบัติงานในวงจรการผลิต
9.2.1 กระบวนการวางแผนการผลิต
9.2.2 การจัดหาวัตถุดิบและการเบิกวัตถุดิบ
9.2.3 กระบวนการผลิต
9.2.4 การควบคุมการผลิตและการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกผลิต
9.2.5 การบัญชีต้นทุนและการบันทึกต้นทุนการผลิต
9.3 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในวงจรการผลิต
9.4 การควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางบัญชีของวงจรการผลิต
9.5 การแสดงรายงานสารสนเทศของวงจรการผลิต

กิจกรรม :

หน่วยที่ 10 วงจรธุรกิจขั้นพื้นฐาน: วงจรเงินเดือนและค่าแรง
10.1 ความหมายของวงจรเงินเดือนและค่าแรง
10.2 กระบวนการปฏิบัติงานในวงจรเงินเดือนและค่าแรง
10.2.1 ปรับปรุงแฟ้มเงินเดือนค่าจ้าง
10.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลระยะเวลาการปฏิบัติงาน
10.2.3 การจัดทำบัญชีเงินเดือนและค่าแรง
10.2.4 การจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง
10.2.5 การคำนวณผลประโยชน์และภาษีที่นายจ้างจ่ายสมทบและการจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายและรายการหักอื่นๆ
10.3 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในวงจรเงินเดือนและค่าแรง
10.4 การควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางบัญชีของวงจรเงินเดือนและค่าแรง
10.5 การแสดงรายงานสารสนเทศของวงจรเงินเดือนและค่าแรง

กิจกรรม :

หน่วยที่ 11 วงจรธุรกิจขั้นพื้นฐาน: วงจรการบริหารการเงินและระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
11.1 ความหมายของวงจรการบริหารการเงินและระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
11.1.1 ความหมายของวงจรการบริหารการเงิน
11.1.2 ความหมายของระบบบัญชีแยกประเภท
11.2 กระบวนการปฏิบัติงานในวงจรการบริหารการเงินและระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
11.2.1 กระบวนการการปฏิบัติงานของวงจรการบริหารการเงิน
11.2.2 กระบวนการปฏิบัติงานของระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
11.3 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในวงจรการบริหารการเงินและระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
11.4 การควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางบัญชีของวงจรการบริหารการเงินและระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
11.5 การแสดงรายงานสารสนเทศของวงจรการบริหารการเงินและระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน