รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี / Innovation and Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อ.ดร.ปัณณวิช คำรอด

แผนกวิชาคณิตศาสตร์

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : อาคารเรียนรวม 11 ห้องแผนกคณิตศาสตร์ ห้อง1122    

                              : สนง.คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 16203 

Email: pk_g@rmutl.ac.th, pannawit.k@gmail.com

Id.Line: pannawit.k 

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
กิจกรรม : Team Base Leaning และ Case Study โดยการ
1. บรรยาย
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ และกระบวนการสร้างนวัตกรรมฯ
3. เรียนรู้จากกรณีศึกษา

กระบวนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี
กิจกรรม : Team Base Leaning และ Case Study โดยการ
1. บรรยาย
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ และกระบวนการสร้างนวัตกรรมฯ
3. เรียนรู้จากกรณีศึกษา

กระบวนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี (ต่อ)
กิจกรรม : Team Base Leaning และ Case Study โดยการ
1. บรรยาย
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมฯ และกระบวนการสร้างนวัตกรรมฯ
3. เรียนรู้จากกรณีศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม : Jigsaw Learning โดยการ
มอบหมายให้นกักศึกษานำกรณีศึกษามาร่วมสังเคราะห์กับผู้ร่วมชั้นเรียน ในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม นวัตกรรมฯ

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
กิจกรรม : Jigsaw Learning โดยการ
มอบหมายให้นักศึกษานำกรณีศึกษามาร่วมสังเคราะห์กับผู้ร่วมชั้นเรียน ในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม นวัตกรรมฯ

ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม : Brainstorming และ Collaborative Team Learning โดยการแบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ค้นคว้าหากรณีศึกษา มาร่วมวิเคราะห์กับผู้ร่วมชั้นเรียนในประเด็นผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
กิจกรรม : Brainstorming และ Collaborative Team Learning โดยการแบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ค้นคว้าหากรณีศึกษา มาร่วมวิเคราะห์กับผู้ร่วมชั้นเรียนในประเด็นผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
กิจกรรม : Brainstorming และ Collaborative Team Learning โดยการแบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ค้นคว้าหากรณีศึกษา มาร่วมวิเคราะห์กับผู้ร่วมชั้นเรียนในประเด็นผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

ประเด็นร่วมสมัยในด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต
กิจกรรม : Brainstorming และ Collaborative Team Learning โดยการแบ่งกลุ่มนักศึกษาค้นคว้าหาแนวคิดในด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต แล้วมานำเสนอในชั้นเรียน

ประเด็นร่วมสมัยในด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต (ต่อ)
กิจกรรม : Brainstorming และ Collaborative Team Learning โดยการแบ่งกลุ่มนักศึกษา มานำเสนอแนวทางพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต ในชั้นเรียน

การออกแบบนวัตกรรม
กิจกรรม : Collaborative Team Learning โดยให้กลุ่มนักศึกษา มารายงานความก้าวหน้าและขอคำแนะนำจากอาจารย์

การออกแบบนวัตกรรม (ต่อ)
กิจกรรม : Collaborative Team Learning โดยให้กลุ่มนักศึกษา มานำเสนอ model ของนวัตกรรม และขอคำแนะนำจากอาจารย์

การออกแบบนวัตกรรม (ต่อ)
กิจกรรม : Collaborative Team Learning โดยให้กลุ่มนักศึกษา มานำเสนอ model ของนวัตกรรม และขอคำแนะนำจากอาจารย์

การออกแบบนวัตกรรม (ต่อ)
กิจกรรม : Collaborative Team Learning โดยให้กลุ่มนักศึกษา มานำเสนอ model ของนวัตกรรม และขอคำแนะนำจากอาจารย์

การนำเสนอนวัตกรรม
กิจกรรม : มานำเสนอ model ของนวัตกรรม และรับการประเมินจากอาจารย์ผู้สอน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน