รายละเอียด

คณิตศาสตร์เต็มหน่วย / Discrete Mathematics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Discrete Mathematics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อ.ดร.ปัณณวิช คำรอด

แผนกวิชาคณิตศาสตร์

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : อาคารเรียนรวม 11 ห้องแผนกคณิตศาสตร์ ห้อง1122    

                              : สนง.คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 16203 

Email: pk_g@rmutl.ac.th, pannawit.k@gmail.com

Id.Line: pannawit.k 

รายวิชา - คณิตศาสตร์เต็มหน่วย

บทที่ 1 ทฤษฎีเซตเบื้องต้น
- ความหมายของเซต
- สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเซต
- การเขียนเซต
- ลักษณะของเซต
- ความสัมพันธ์ของเซต
- สับเซต
- เพาเวอร์เซต
- เอกภพสัมพัทธ์
- การดำเนินการระหว่างเซต
- แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์

กิจกรรม : 1. ขั้นตอนการสอนและกิจกรรมฯ
- บรรยายเนื้อหา
- แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน
- มอบหมายแบบฝึกหัด
2. สื่อการสอน
- เครื่องฉายทึบแสง คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม คณิตศาสตร์
- แบบฝึกทักษะ

บทที่ 1 ทฤษฎีเซตเบื้องต้น
- ความหมายของเซต
- สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเซต
- การเขียนเซต
- ลักษณะของเซต
- ความสัมพันธ์ของเซต
- สับเซต
- เพาเวอร์เซต
- เอกภพสัมพัทธ์
- การดำเนินการระหว่างเซต
- แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์

กิจกรรม : 1. ขั้นตอนการสอนและกิจกรรมฯ
- บรรยายเนื้อหา
- แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน
- มอบหมายแบบฝึกหัด
2. สื่อการสอน
- เครื่องฉายทึบแสง คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม คณิตศาสตร์
- แบบฝึกทักษะ

บทที่ 1 ทฤษฎีเซตเบื้องต้น
- ความหมายของเซต
- สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเซต
- การเขียนเซต
- ลักษณะของเซต
- ความสัมพันธ์ของเซต
- สับเซต
- เพาเวอร์เซต
- เอกภพสัมพัทธ์
- การดำเนินการระหว่างเซต
- แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์

กิจกรรม : 1. ขั้นตอนการสอนและกิจกรรมฯ
- บรรยายเนื้อหา
- แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน
- มอบหมายแบบฝึกหัด
2. สื่อการสอน
- เครื่องฉายทึบแสง คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม คณิตศาสตร์
- แบบฝึกทักษะ

บทที่ 2 ทฏษฎีการนับเบื้องต้น
- การนับ
- การเรียงสับเปลี่ยน
- การจัดหมู่

กิจกรรม : 1. ขั้นตอนการสอนและกิจกรรมฯ
- บรรยายเนื้อหา
- แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน
- มอบหมายแบบฝึกหัด
2. สื่อการสอน
- เครื่องฉายทึบแสง คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม คณิตศาสตร์
- แบบฝึกทักษะ

บทที่ 2 ทฏษฎีการนับเบื้องต้น
- การนับ
- การเรียงสับเปลี่ยน
- การจัดหมู่

กิจกรรม : 1. ขั้นตอนการสอนและกิจกรรมฯ
- บรรยายเนื้อหา
- แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน
- มอบหมายแบบฝึกหัด
2. สื่อการสอน
- เครื่องฉายทึบแสง คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม คณิตศาสตร์
- แบบฝึกทักษะ

บทที่ 3 ฟังก์ชันและความสัมพันธ์
- ฟังก์ชัน
- ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ฟังก์ชันทั่วถึง และฟังก์ชันผกผันได้
- เซตผลคูณ
- ความสัมพันธ์
- การแทนความสัมพันธ์ด้วยภาพ
- ความสัมพันธ์ผกผัน ความสัมพันธ์ประกอบ

กิจกรรม : 1. ขั้นตอนการสอนและกิจกรรมฯ
- บรรยายเนื้อหา
- แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน
- มอบหมายแบบฝึกหัด
2. สื่อการสอน
- เครื่องฉายทึบแสง คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม คณิตศาสตร์
- แบบฝึกทักษะ

บทที่ 3 ฟังก์ชันและความสัมพันธ์
- ฟังก์ชัน
- ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ฟังก์ชันทั่วถึง และฟังก์ชันผกผันได้
- เซตผลคูณ
- ความสัมพันธ์
- การแทนความสัมพันธ์ด้วยภาพ
- ความสัมพันธ์ผกผัน ความสัมพันธ์ประกอบ

กิจกรรม : 1. ขั้นตอนการสอนและกิจกรรมฯ
- บรรยายเนื้อหา
- แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน
- มอบหมายแบบฝึกหัด
2. สื่อการสอน
- เครื่องฉายทึบแสง คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม คณิตศาสตร์
- แบบฝึกทักษะ

ทบทวนสรุปเนื้อหาบทที่ 1- 3 ตรวจสอบใบงาน การบ้าน และงานที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรม : 1. ขั้นตอนการสอนและกิจกรรมฯ
- บรรยายเนื้อหา
- แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน
- มอบหมายแบบฝึกหัด
2. สื่อการสอน
- เครื่องฉายทึบแสง คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม คณิตศาสตร์
- แบบฝึกทักษะ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 4 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
- กราฟ
- วิถีวงจร
- ทรี
กิจกรรม : 1. ขั้นตอนการสอนและกิจกรรมฯ
- บรรยายเนื้อหา
- แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน
- มอบหมายแบบฝึกหัด
2. สื่อการสอน
- เครื่องฉายทึบแสง คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม คณิตศาสตร์
- แบบฝึกทักษะ

บทที่ 4 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
- กราฟ
- วิถีวงจร
- ทรี

กิจกรรม : 1. ขั้นตอนการสอนและกิจกรรมฯ
- บรรยายเนื้อหา
- แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน
- มอบหมายแบบฝึกหัด
2. สื่อการสอน
- เครื่องฉายทึบแสง คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม คณิตศาสตร์
- แบบฝึกทักษะ

บทที่ 5 ต้นไม้ (ทรี)
- กราฟย่อย และ ต้นไม้แผ่ทั่ว
- ต้นไม้แผ่ทั่ว (Spannimg tree)
- ต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุด (Minimal Spanning Tree)

กิจกรรม : 1. ขั้นตอนการสอนและกิจกรรมฯ
- บรรยายเนื้อหา
- แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน
- มอบหมายแบบฝึกหัด
2. สื่อการสอน
- เครื่องฉายทึบแสง คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม คณิตศาสตร์
- แบบฝึกทักษะ

บทที่ 5 ต้นไม้ (ทรี)
- กราฟย่อย และ ต้นไม้แผ่ทั่ว
- ต้นไม้แผ่ทั่ว (Spannimg tree)
- ต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุด (Minimal Spanning Tree)

กิจกรรม : 1. ขั้นตอนการสอนและกิจกรรมฯ
- บรรยายเนื้อหา
- แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน
- มอบหมายแบบฝึกหัด
2. สื่อการสอน
- เครื่องฉายทึบแสง คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม คณิตศาสตร์
- แบบฝึกทักษะ

บทที่ 6 พีชคณิตบูลีน
- บทนิยามพื้นฐาน
- ทฤษฎีบทพื้นฐาน
- พีชคณิตบูลีน
- การออกแบบวงจรสวิตซ์

กิจกรรม : 1. ขั้นตอนการสอนและกิจกรรมฯ
- บรรยายเนื้อหา
- แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน
- มอบหมายแบบฝึกหัด
2. สื่อการสอน
- เครื่องฉายทึบแสง คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม คณิตศาสตร์
- แบบฝึกทักษะ

บทที่ 6 พีชคณิตบูลีน
- บทนิยามพื้นฐาน
- ทฤษฎีบทพื้นฐาน
- พีชคณิตบูลีน
- การออกแบบวงจรสวิตซ์

กิจกรรม : 1. ขั้นตอนการสอนและกิจกรรมฯ
- บรรยายเนื้อหา
- แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน
- มอบหมายแบบฝึกหัด
2. สื่อการสอน
- เครื่องฉายทึบแสง คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม คณิตศาสตร์
- แบบฝึกทักษะ

บทที่ 6 พีชคณิตบูลีน
- บทนิยามพื้นฐาน
- ทฤษฎีบทพื้นฐาน
- พีชคณิตบูลีน
- การออกแบบวงจรสวิตซ์

กิจกรรม : 1. ขั้นตอนการสอนและกิจกรรมฯ
- บรรยายเนื้อหา
- แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน
- มอบหมายแบบฝึกหัด
2. สื่อการสอน
- เครื่องฉายทึบแสง คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม คณิตศาสตร์
- แบบฝึกทักษะ

ทบทวนสรุปเนื้อหาบทที่ 4- 6 ตรวจสอบใบงาน การบ้าน และงานที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรม : 1. ขั้นตอนการสอนและกิจกรรมฯ
- บรรยายเนื้อหา
- แจกใบงาน เพื่อมอบหมายงาน
- มอบหมายแบบฝึกหัด
2. สื่อการสอน
- เครื่องฉายทึบแสง คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม คณิตศาสตร์
- แบบฝึกทักษะ

อาจารย์ผู้สอน